การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, "SPP Loss Allocation by Cooperative Games", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 13-18
Publish Year National Journal 4
2016 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัท บุญโสมรักษ์, "การตรวจจับภาวะจ่ายไฟแบบอิสระของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายแบบเรเดียลโดยใช้วิธีแพสซีฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 96, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 35-46
2015 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอารีวรรณ ขจรเดช, "กลยุทธ์การควบคุมระบบสะสมพลังงานสำหรับระบบจำหน่ายกำลัง", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 9-19
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติพร พงศ์กิดาการ, "การจ่ายโหลดอย่างประหยัดด้วยวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 90, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 57-66
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา จงอรุณงามแสง, "ผลกระทบของพลังงานลมต่อความเพียงพอของการผลิตไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 89, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 69-78