โครงการสำรวจออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาและเสริมสร้างรักษ์เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑