การพัฒนาแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะโดยสหสัมพันธ์ความเร็วและน้ำหนักบรรทุกของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลค่อการปลดปล่อยและการกระจายตัวของอนุภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2013 exNilrit, S., exSampanpanish, P., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Emission factors of CH4 and CO2 emitted from vehicles", American Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 38-44