การจัดการระบบลุ่มน้ำท่าจีน

  • มูลนิธิชัยพัฒนา

  • ชุดโครงการ

  • 2556 (2555-2557)

  • inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

  • inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี