การบำบัดและการป้องกันการแพร่กระจายสารมลพิษจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน