การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างประสิทธิผลในการดำเนินธุรกรรมของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร