การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ

Publish Year International Conference 3
2012 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดสอบรูปแบบการฝึกอบรม 4TPE: รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร", 13th INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS (IFHE) หัวข้อ "Global Well-being", 16 - 21 กรกฎาคม 2012, เมลเบิล เครือรัฐออสเตรเลีย
2011 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, "TRIPS TO LEARN ASIAN CULTURE: ADAPTATION TO IMPROVE ENGLISH SKILL PRACTICING OF KASETSART UNIVERSITY’S STUDENTS", 16th Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) Congress หัวข้อ "The Home Economics: Towards a more Sustainable Commitment-base, Family-focused Perspective in Addressing Global Issue", 25 - 29 กรกฎาคม 2011, มานิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2008 inดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์, exBangon Tammasiri , exAree Chaschawalwan , exSirima Pongyou , exSamarn Dokkularb , "วัฒนธรรมการกินของไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต", 12TH INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOME ECONOMICS CONGRESS (IFHE) หัวข้อ "REFLECTING THE PAST - CREATING THE FUTURE", 24 - 27 กรกฎาคม 2008, ลูเซิน สมาพันธรัฐสวิส