ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์/โครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม