Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  agrofibreairflowaspect ratiobiodegradableBorassus flabellifer fibreCannabis sativaCannabis sativa L.cellulose membranesCellulose nanofibercellulose nanofiberschemical propertieschemical rettingConcrete ConfinedCore Hempcore residuedecoration meterialdevelopmentdisposable facemaskdye removalfiber bundlefiber qualityfiber reinforce polymerfibre reinforce compositefibre/matrix adhesionfinenessfryxellfurnituregrowthHempHydrothermal treatmentimpact strengthindoorinterfacial shear strengthjutekenafMechanical propertiesMechano-enzymaticMicrofluidizationnon-wood fibernon-wood fibreOFDApalm wastepaper mulberryparticleboardPectinPectinasephenologyplant fiberpolylactide (PLA) compositepostconsumer cotton wastePseudomonasretting processrosellespun yarnsstrengthsurgical masksustainabilitytextilestobaccoToddy palm fibrewater rettingWater-rettingwet-laid nonwovenwood pelletXylanasezero wasteกลไกการออกฤทธิ์กัญชงการแช่ฟอกด้วยน้ำการใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพการย่อยได้การย่อยสลายตามธรรมชาติการแยกเส้นใยด้วยเคมีการแยกเส้นใยด้วยวิธีเคมีแกนกัญชงแกนปอขยะเหลือศูนย์ความสามารถปั่นเป็นเส้นด้ายคุณค่าทางโภชนะคุณภาพน้ำคุณภาพเส้นใยคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์แคนนาบินอยด์แคนนาบิสเชื้อเพลิงอัดเม็ดแช่ฟอกธูปฤาษีน้ำแช่ฟอกน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ปรับปรุงพันธุ์ปริมาณเส้นใยปอกระเจาปอคิวบาเปอร์เซ็นต์เส้นใยผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลผลิตเส้นใยพืชเส้นใยลักษณะทางกายวิภาค

  Interest

  สรีรวิทยาพืช, พืชเส้นใย, การใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพ, กัญชง, เฮมพ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 201, 203, 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร SC3
   • ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร4
   • ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม (เลขทะเบียน 2-0020-0008-5) / 609-610 ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toddy palm (Borassus Flabellifer) fruit fibre bundles as reinforcement in polylactide (PLA) composites: An overview about fibre and composite characteristicsGraupner N., Graupner N., Narkpiban K., Narkpiban K., Poonsawat T., Tooptompong P., Müssig J., Müssig J.2019Journal of Renewable Materials
  7(8),pp. 693-711
  13
  2Effect of sowing date on growth and development of thai hemp (Cannabis sativa L.)Sengloung T., Kaveeta L., Nanakorn W.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 423-431
  11
  3The effect of mechano-enzymatic treatment on the characteristics of cellulose nanofiber obtained from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) barkNarkpiban K., Sakdaronnarong C., Nimchua T., Pinmanee P., Thongkred P., Poonsawat T.2019BioResources
  14(1),pp. 99-119
  10
  4Physical properties of traditional thai hemp fiber (Cannabis sativa L.)Sengloung T., Kaveeta L., Mussig J.2008Journal of Industrial Hemp
  13(1),pp. 20-36
  10
  5Optimizing Cellulose Extraction from Kenaf (Hibiscus Cannabinus L.) Fiber by Selective Retting and Hydrothermal PretreatmentNarkpiban K., Poonsawat T.2020Journal of Natural Fibers
  6
  6Effect of water and chemical retting on properties of hemp fibre and hybrid Hemp/cotton spun yarnPoonsawat T., Sae-Bae P., Bunphami M., Wetchaiyoc T., Jatamaneerat P.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
  11(9),pp. 1991-1995
  4
  7Fabrication and Characterization of Functional Biobased Membranes from Postconsumer Cotton Fabrics and Palm Waste for the Removal of DyesKhan M.J., Karim Z., Charnnok B., Poonsawat T., Posoknistakul P., Laosiripojana N., Wu K.C.W., Wu K.C.W., Wu K.C.W., Sakdaronnarong C.2023International journal of molecular sciences
  24(7)
  4
  8Value-added products from kenaf and hemp core residuePoonsawat T., Ritdet P., Jarusombutti S.2016Journal of Engineering and Applied Sciences
  11(9),pp. 2054-2058
  1
  9Potential of Thai Bast Fibers for Injection Molded PLA CompositesGraupner N., Poonsawat T., Narkpiban K., Narkpiban K., Müssig J.2023Journal of Renewable Materials
  11(5),pp. 2279-2300
  1