การออกแบบดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชน คลัสเตอร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัดสกลนคร- มุกดาหาร-นครพนม)