Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2549
  • ศศ.ม.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  (จังหวัดสกลนครAccommodation managementAI system (AI: Artificial Intelligence Software)Baan Suan SawanCommunity based TourismCorona Virus 2019 (COVID-19)Creative CultureCrisis Tourism ManagementCultural IdentityCultural tourismDestination ManagementDestination Marketingeco-tourismfactor analysisFeasibility StudyFloating MarketHome stayhost communityimpact of tourismInnovationnatural resourcesNegative Impacts on TourismNong Han LakePhu Phan DistrictReconstructionSakon NakhonSakon Nakhon ProvinceSpace Tourismsustainable tourismTourism Carrying CapacityTourism Destination Managementtourism developmentTourism Development and Urban Planning.Tourism ManagementTourism Planning and DesignVirtual Tourการจัดการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ Reproductionการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการที่พักการผลิตซ้า การสร้างใหม่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวการเพิ่มมูลค่าการออกแบบตัวชี้วัดทางการท่องเที่ยวคลัสเตอร์การท่องเที่ยวความพึงพอใจจังหวัดสกลนครดัชนีชี้วัดทางการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทนครพนมนวัตกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยวบ้านสวนสวรรค์ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารมรดกทางวัฒนธรรมมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวมาตรฐานอาหาร ISO 22000มุกดาหาร)ระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)เศรษฐกิจพอเพียงสำรวจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวหลักอาหารปลอดภัย HACCPอาหารท้องถิ่นอำเภอภูพาน

  Interest

  การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)