Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2549
  • ศศ.ม.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  (จังหวัดสกลนครAccommodation managementAI system (AI: Artificial Intelligence Software)Baan Suan SawanCommunity based TourismCreative CultureCultural IdentityCultural tourismDestination ManagementDestination Marketingeco-tourismfactor analysisHome stayhost communityimpact of tourismInnovationnatural resourcesNegative Impacts on TourismNong Han LakePhu Phan DistrictReconstructionSakon Nakhon Provincesustainable tourismTourism Carrying CapacityTourism Destination Managementtourism developmentTourism Development and Urban Planning.Tourism ManagementTourism Planning and Designการจัดการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ Reproductionการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบริหารจัดการที่พักการผลิตซ้า การสร้างใหม่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวการเพิ่มมูลค่าการออกแบบตัวชี้วัดทางการท่องเที่ยวคลัสเตอร์การท่องเที่ยวความพึงพอใจจังหวัดสกลนครดัชนีชี้วัดทางการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทนครพนมนวัตกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยวบ้านสวนสวรรค์ผู้ใช้บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารมรดกทางวัฒนธรรมมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวมาตรฐานอาหาร ISO 22000มุกดาหาร)ระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)เศรษฐกิจพอเพียงสำรวจหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวหลักอาหารปลอดภัย HACCPอาหารท้องถิ่นอำเภอภูพาน

  Interest

  การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)