การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สาคร ชินวงค์, inนายนพสิทธิ์ ล่องจ้า, inนายเพิ่ม สุรักษา, "การศึกษาผลการดาํเนินงาน โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย