การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนำร่องจากไขมันและน้ำมันในบ่อน้ำเสียของโรงงานกะทิ

Publish Year International Journal 3
2017 exNatta Pimngern, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Esterification and Transesterification Reactions for Biodiesel Production from Crude Coconut Oil Using RSM Techniques", Key Engineering Materials, ปีที่ 723, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 610-615
2017 exสุรีรัตน์ นามวงศ์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, "Process Optimization of Ethyl Ester Biodiesel Production from Used Vegetable Oil under Sodium Methoxide Catalyst and its Purification by Ion Exchange Resin", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 89-94
2015 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Biodiesel production from waste coconut oil in coconut milk manufacturing", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2015, หน้า 291-298
Publish Year International Conference 1
2016 exPinuma Kaewtuksa, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "OPTIMIZATION OF ESTERIFICATION AND TRANSESTERIFICATIONOF WASTE COCONUT OIL FROM WASTE WATER POND FORCOMMUNITY BIODIESEL PRODUCTION", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015) , 21 - 23 เมษายน 2016, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย