เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการสะสมตะกั่วของทานตะวันและข้าวฟ่างในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว

Publish Year International Journal 1
2016 exสายชล สุขญาณกิจ, exสุดชาย เทียนกิ่งแก้ว, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Phytoaccumulation of sorghum for growth on lead contaminated soil", Advances in Environmental Biology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 47-52
Publish Year National Journal 3
2020 exน.ส ธนิกา น้อยถนอม, exน.ส สุภาพร ทันตประเสริฐ, exน.สจารุณี แซ่คู , inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การสะสมตะกั่วในพริก คะน้า และหัวไชเท้าที่ปลูกในดินปนเปื้อนตะกั่ว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 511-525
2017 exสายชล สุขญาณกิจ, exอำนาจ แก้วกริยา, exธนภัทร ปลื้มพวก, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพ ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารในต้นอ่อนทานตะวัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 33-39
2013 inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายสายชล สุขญาณกิจ, "เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการสะสมตะกั่วของทานตะวันและข้าวฟ่างในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 996-1007