การตรวจสอบการปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยจากเอกลักษณ์ของกลิ่นข้าว