การตรวจหาชนิดของ Cryptosporidium และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติด Cryptosporidium ในงูเลี้ยง

Publish Year International Journal 1
2016 exBenjarat Yimming, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornchai Sanyathitiseree, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Cryptosporidium Species from Pet Snakes in Thailand.", Korean J Parasitol, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 423-429
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวเบญจรัตน์ ยิ้มมิ่ง, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular detection of Cryptosporidium spp. in captive snakes in Thailand", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย