การศึกษาสมบัติทางการภาพและสมบัติเชิงกล ของ ฟิล์มไคโตซานจากเปลือกหอย

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK.Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Chitosan Based Film : Structural and Mechanical Properties", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย