การสำรวจปัจจัยในการเลี้ยง จำนวนเซลส์โซมาติกและชนิดเชื้อจุลชีพต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมที่เลี้ยงภายใต้ภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย