การจัดการการใช้น้ำและน้ำเสียในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

Publish Year National Conference 1
2014 exศรายุ เคหวิวัชชรัชกุล, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการการใช้น้ำและน้ำเสียในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทาง วิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 , 14 - 15 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย