ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ต่ออัตราส่วนเพศของไหมอีรี่