การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนมาตรฐานและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • inนางพัชรี ตั้งตระกูล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์