การพัฒนาหลักสูตรต้นภัยพิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "รายงานการสำรวจทางวิศวกรรม: กรณีแผ่นดินไหวประเทศเนปาล", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 27-36