โครงการวิจัยจัดทำระบบอุปกรณ์ปรับเทียบ (Calibration) และประเมินความถูกต้อง (Validation) ของระบบเรดาห์ชายฝั่ง