การวิจัยประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนความเข้มข้นต่ำในกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2014 exนางสาวธีรัชฉรา คำเจริญ, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Colonization of Microbial Bioflims in Pipeline of Water Reuse", Environmental Engineering Research, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 19, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 275-281
Publish Year International Conference 5
2015 exนางสิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Removals of pharmaceutical compounds from hospital wastewater in membrane bioreactor operated under short hydraulic retention time", 2nd International Conference on Emerging Contaminants, 4 - 7 ตุลาคม 2015, Kaohsiung ไต้หวัน
2014 exTeratchara Kumjaroen, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Colonization of Microbial Biofilm in Pipeline of Water Reuse", 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 25 - 27 มีนาคม 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exWorawit Whangchenchom, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exPaveena Tapaneeyaworawong, exSorawit Powtongsook, "Wastewater from Instant Noodle Factory as the Whole NutrientsSource for the Microalga Scenedesmus sp. Cultivation", 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management , 26 มีนาคม 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exณัฐฐา แสงนรินทร์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exWatanabe Toru, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "TOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF HOSPITAL WASTEWATER IN DIFFERENT TREATMENT PROCESS", International Conference of Asian Environmental Chemistry 2014, 24 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ณัฐฐา แสงนรินทร์, exน.ส.สิริลักษณ์ บัวทอง, exรศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตะเทพ, exDr. Takanori Itonaga, exProf. Kazuo Yamamoto, "Evaluation of Treated Sewage Reuse Potential and Membrane Based Water Reuse Technology for Bangkok Metropolitan", 1st Specialist Conference on Municipal Water Management and Sanitation in Developing Countries, 2 - 4 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพอัตราสูงสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย", Kasetsart University, 2020