ศึกษากลไกและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการตกกระของกล้วยไข่