ญี่ปุ่นศึกษาในมิติวัฒนธรรม

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exอาจารย์นพวรรณ บุญสม, "ปัญหาของผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นในการสื่อสารกับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย---การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016, หน้า 137-148
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย", The International Symposium on Japanese Studies in Thailand 2014 (JST 2014) , 26 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน", International Seminar on “Student Centred Learning (SCL) on Japanese Language Education and Roles of the Teachers” การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศอินโดนีเซียโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน, 1 - 2 ตุลาคม 2013, Universitas Padjadjaran, Kampus Unpad Jatinangor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย