Journal

Article
ปัญหาของผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นในการสื่อสารกับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย---การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม
Journal
วารสารญี่ปุ่นศึกษา (ISSN: 01256416)
Volume
32
Issue
2
Year
ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016
Page
137-148
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-