ลักษณะกลุ่มและแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานทางการเกษตร