การศึกษาการระบาดของโรค อี เอ็ม เอสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทย