นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 3(ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การฟื้นฟูดินเค็มเพื่อการปลูกข้าว)

Publish Year National Journal 3
2014 exอริสสรา แก้วพิลารมย, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบางประการในดินนาเค็มน้อย", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 198-203
2014 exนางสาวกรกนก เภาโพธิ์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการตอบสนองของข้าวในดินเค็ม", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 82-88
2014 exนายพุทธิพล ศิริมูล, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 637-640