Journal

อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
2
637-640
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-