การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ที่มีการจัดเรียงโครงสร้างภายในสายโซ่อย่างมีแบบแผนและมีสมบัติย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2014 exPattatawut Sumrit, inดร.พิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of aluminum complexes containing salicylbenzoxazole ligands and their application in the ring-opening polymerization of rac-lactide", 248th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 10 - 14 สิงหาคม 2014, San francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา