การศึกษาการคุมกำเนิดโดยใช้ immunocontraceptions เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ตระกูลกวางโดยใช้กวางรูซ่า (Cervus timorensis) เป็นต้นแบบ

Publish Year International Journal 1
2014 exPhraluk, O, exPunkong, C, exThongphakdee, A, exSiriaroonrat, B, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Monitoring Ovarian Cycles by Fecal Progesterone Analysis in Thamin Eld's Deer Hinds (Rucervus eldii thamin)", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 317-323
Publish Year International Conference 4
2013 exSirinart Chaichanathong, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF IMMUNIZATION AGAINST GONADOTROPIN RELEASING HORMONE (IMPROVAC) ON REPRODUCTIVE FUNCTIONS IN RUSA DEER STAGS (Cervus timorensis).", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exAugsumalin Jaisawang, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "EVALUATION OF EFFECT OF CAPACITATION MEDIA ON POST-THAW HOG DEER (Axis porcinus) SPERMATOZOA USING COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS (CASA): CASE REPORT", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exApichaya Sudsukh, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "HISTOLOGICAL STRUCTURE OF TESTES AND EPIDIDYMIS OF RUSA DEER (CERVUS TIMORENSIS) BETWEEN THREE DIFFERENT ANTLERS STATES", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "CLONING, SEQUENCING AND EXPRESSION OF INTERFERON GAMMA (IFN-GAMMA) FROM RUSA DEER (Rusa timorensis)", 6th Asian Meeting on Zoo and Wildlife Medicine/Conservation in Singapore in 2013, 26 - 29 ตุลาคม 2013, Choa Chu Kang Grove สาธารณรัฐสิงคโปร์