การโคลน, การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และแสดงออกของยีนลีแวนซูเครสของแบคทีเรียที่ได้จากดิน และน้ำ และผลิตภัณฑ์ลีแวนของเอนไซม์