การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

Publish Year International Journal 2
2016 exBhunchoth, A., exBlanc-Mathieu, R., exMihara, T., exNishimura, Y., exAskora, A., exPhironrit, N., inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exอรวรรณ ชัชวาลย์การพาณิชย์, exKawasaki, T., exNakano, M., exFujie, M., exOgata, H., exYamada, T., "Two asian jumbo phages, ?RSL2 and ?RSF1, infect Ralstonia solanacearum and show common features of ?KZ-related phages", Virology, ปีที่ 494, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 56-66
2015 exBhunchoth, A., exPhironrit, N., inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exChatchawankanphanich, O., exKotera, S., exNarulita, E., exKawasaki, T., exFujie, M., exYamada, T., "Isolation of Ralstonia solanacearum-infecting bacteriophages from tomato fields in Chiang Mai, Thailand, and their experimental use as biocontrol agents", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 118, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 1023-1033
Publish Year International Conference 2
2014 exนางสาววิชุดา อู่ตะเภา, exนางสาวอัญจนา บุญชด, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอรวรรณ ชัชวาลยการพาณิชย์, "การแยกแบคทีรีโอฟาจที่เข้าทำลายเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนางสาววารุณี คงดวล, exนางสาวน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, "ศึกษาลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Ralatonia solanacearum ที่พบในประเทศไทย ในระดับ Division และ Phylotype", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exอุมาพร ธัญญเจริญ, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของพลูและหูกวางในการยับยั้งโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากแบคทีเรีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย