การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, exLoren W. Tauer, "Thailand’s Market Power in Its Rice Export Markets", Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 109-120
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, "ประเทศไทยมีอำนาจเหนือตลาดในการส่งออกข้าวจริงหรือ", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตรครั้งที่ 2, 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย