การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ, "Highland Poverty and Financial Access of the Households in Mae Sa Watershed Area, Thailand", The 8th Thailand –Taiwan Bilateral Conference” on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food” , 26 - 27 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย