ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 8-15
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร", International research conference on business, economics and social sciences, IRC 2014, 25 - 26 กันยายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Factor Relating to Lifelong Learning of Community Enterprises in Bangkok", International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC- ๒๐๑๔., 25 - 26 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์