ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 8-15