การศึกษาระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอนุพันธ์กับโปรตีนบ่งชี้ภาวะเครียดจากความร้อน( Heat shock proteins)ในสัตว์ปีก