การศึกษาผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่มีผลต่อการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย