การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 (OR Network Conference 2014), 7 - 8 สิงหาคม 2014, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย