ความหลากชนิดของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับไม้ยางนาในป่าธรรมชาติและสวนป่าในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เห็ดย้อมเส้นด้ายขนแกะและเส้นไหม", เห็ดไทย ๒๕๕๕, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 14-23
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่องเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในประเทศไทย", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTharnrat Kaewgrajang, exWatcharapun Ponarmart, inนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์, "DIVERSITY OF ECTOMYCORRHIZAS OF HOPEA ODORATA ROXB.", 'Advanced Utilization of Fungus/Mushroom Resources for Sustainnable Society in Harmony with Nature' International Symposium on Joint Research Network, 2012, 5 ธันวาคม 2012, Tottori ญี่ปุ่น