Conference

Article
รายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่องเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในประเทศไทย
Conference
The 6th Thai Mycological Conference (ISBN: 9786169111603)
Class
นานาชาติ
Date
6 มีนาคม 2012
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-