การปรับปรุงคุณภาพกระดาษทำผิวกล่อง

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanthai, S., exTongchai , inดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of cracking potential and micro-elongation of linerboard", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 499-504