การวิเคราะห์ความบกพร่องในสารกึ่งตัวนำด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิร์ตพรินซิเพิล

Publish Year International Journal 6
2013 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Rujirawat, exW. Klysubun, exJ. N. Duenow, exT. J. Coutts, exS. B. Zhang, exD. C. Look, exS. Limpijumnong, "Compensation in Al-Doped ZnO by Al-Related Acceptor Complexes: Synchrotron X-Ray Absorption Spectroscopy and Theory", Physical Review Letters, ปีที่ 110, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 055502-055506
2013 exIttipon Fongkaew, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exD.J. Singh, exM.-H. Du, exSukit Limpijumnong, "First principles calculations of Hydrogen—Titanium vacancy complexes in SrTiO3", Ceramics International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2013, หน้า S273-S276
2012 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exIttipon Fongkaew, exD. J. Singh, exM.-H. Du, exSukit Limpijumnong, "Identification of hydrogen defects in SrTiO3 by first-principles local vibration mode calculations", Physics Review B, ปีที่ 85, ฉบับที่ 12, มีนาคม - พฤษภาคม 2012, หน้า 125205-125209
2012 exK. Biswas, exM.-H. Du, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Limpijumnong, exD. J. Singh, "Comment on "Uncovering the Complex Behavior of Hydrogen in Cu2O"", Physical Review Letters, ปีที่ 108, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 219703-219703
2012 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exW. Klysubun, exP. songsiriritthigul, exS. Limpijumnong, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, สิงหาคม - มีนาคม 2012, หน้า 2915-2918
2011 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, exA. niltharach, exS. Klaithong, exA. Worayingyong, "Local structures of cobalt in Co doped TiO2 by synchrotron x ray absorption near edge structures", Current Applied Physics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มกราคม 2011, หน้า S279
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Resolving the Defect Structures in Materials by X-ray Absorption Techniques and Theory", The 8th Siam Physics Congress SPC2013, 21 - 23 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย