ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exพรจิตรา จวบฤกษ์เย็น, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภทและอัตราผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 60-76
2011 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exPiyalak Noodam, "ประเภทของผู้ซื้อขายพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 16-28
2011 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exปิยลักษณ์ หนูดำ, "การค้นพบราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่พัฒนาแล้วและเกิดใหม่", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 201-213