ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100