Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • บช.บ.(บัญชี), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2522
 • บช.ม.(บัญชีต้นทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
 • Master of Art in Business Research, University of Northumbria at Newcastle, U.K., 2552

Interest

ระบบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, บัญชีบริหาร, ต้นทุน,

Administrative Profile

 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก