เครื่องกดน้ำ ร้อน-เย็น อัตโนมัติ

Publish Year National Conference 3
2012 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24 - 27 ตุลาคม 2012, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายค่าอุณหภูมิล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบทำน้ำร้อนจากความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 , 15 - 17 ตุลาคม 2008, ปทุมธานี ประเทศไทย