Conference

ระบบทำน้ำร้อนจากความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22
ชาติ
15 - 17 ตุลาคม 2008
ปทุมธานี ประเทศไทย
-
-